Úvod

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

 
Aktuality Zahájení školního roku Pokyny a zásady k ochraně zdraví
 

 

Základní umělecká škola Kostka

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

Pro rodiče – zákonné zástupce

·        Rodiče, zákonní zástupci, či jiný doprovod žáků má vstup do budovy školy ZAKÁZÁN

·        Prosíme, abyste své děti doprovodili jen k hlavnímu vchodu a zde i děti vyzvedávali

·        Před budovou školy dodržujte bezpečnou vzdálenost 1,5 – 2m

·        Vaše dítě přivádějte na čas výuky a ihned po ukončení si je vyzvedněte, aby nedocházelo k zbytečnému seskupování děti na chodbách, v šatnách a před budovou školy

·        Komunikaci s učiteli provádějte výhradně distanční formou (telefonicky, mailem apod.)

·        Školní docházka je dobrovolná

·        Pokud se rozhodnete nevyužít možnosti prezenční výuky, bude výuka nadále probíhat distanční formou

·        Pokud se rozhodnete využít prezenční výuky, je nutné vyplnit čestné prohlášení

·        Žák čestné prohlášení přinese do první vyučovací hodiny

Zásady pro jednotlivá oddělení

Hudební obor (budova C – 2.patro)

·        Žáci při vstupu na oddělení odloží boty (uloží do botníku), MUSÍ použít přezůvky

·        Po přezutí použijí dezinfekci (bude umístěna na parapetě okna)

·        Po vstupu do třídy žák uloží roušku do vlastního sáčku

·        Po použití toalety si žák umyje ruce a použije dezinfekci

·        Po ukončení výuky žák opouští budovu

Hudební nauka, přípravná hudební výchova (budova C – 3.patro)

·        Učitel hudební nauky a přípravné hudební výchovy si žáky vyzvedává před budovou školy

·        Žáci se přezouvají u oranžové sedačky v 2.patře, boty uloží do botníku, dezinfikují ruce

·        Učitel žáky odvádí do třídy hudební nauky, kde žáci mohou do vlastních podepsaných sáčků odložit roušku

·        Učitel zajistí, aby žáci seděli na židlích zvlášť min. 1,5 m od sebe

·        Skupina žáků nesmí přesahovat počet 15 dětí

·        Na toaletu žáci chodí max. po 2

·        Učitel o přestávce musí třídu vyvětrat

·        Žáci po ukončení výuky nasadí roušku a ihned opouští budovu školy

·        Učitel zajistí dohled nad odchodem žáků

Taneční obor (budova C – 5.patro)

·        Žáci přípravní taneční výchovy a 1.ročníku vyčkají před budou školy, kde si je p. uč. Rožnovjáková vyzvedne

·        Žáci starších ročníků přicházejí na oddělení sami

·        Žáci při příchodu na taneční oddělení vyzují boty a použijí dezinfekci (umístěna na stolku u dveří)

·        Žáci do výuky přicházejí již ve cvičebním úboru, v šatně odkládají jen svrchní oblečení

·        Žáci přichází ve stanovený čas do šaten, kde vyčkají příchodu učitelky, nesmí se volně pohybovat po chodbě

·        Až při vstupu na taneční sál odkládají roušky do vlastních podepsaných sáčků

·        Při výuce v tanečním sále MUSÍ být dodržena vzdálenost 1,5 – 2 m

·        Pokud při společném nácviku dojde k bližšímu kontaktu, musí mít žáci roušky

·        Po ukončení výuky odchází do šaten, SPRCHOVÁNÍ je zakázáno!

·        Učitelka zajistí, aby se jednotlivé skupiny v šatnách nepotkávaly

·        Žáci se v šatnách a budově zdržují jen nejnutnější dobu

Počítačová grafika (budova C – 4.patro)

·        Žáci se při příchodu do třídy přezují, dezinfikují ruce

·        Ve třídě sedí u PC ve vzdálenosti 1,5 – 2 m

·        Při příchodu k lavici mohou odložit roušku do vlastního sáčku

·        Po ukončení výuky opouští budovu

·        Učitel v průběhu výuky 1x za hodinu vyvětrá (min.5min), po výuce vydezinfikuje myš a klávesnici

 

Výtvarný obor (budova C) přemístěna z organizačních důvodů třída 364 – 3.patro

·        Žáci počkají na učitele u vstupu do budovy (týká se Přípravné výtvarné výchovy a 1. stupně)

·        Ostatní přicházejí přímo do třídy

·        Učitel žáky odvádí do třídy, kde se žáci přezují, umyjí a dezinfikují ruce

·        Odkládají roušky do vlastních podepsaných sáčků

·        Jsou po třídě rozesazeni ve vzdálenosti 1.5 – 2 m

·        Po ukončení výuky je učitel odvádí k hlavnímu vchodu budovy

Keramika (budova B) – keramická dílna

·        Žáci přicházejí vchodem z ulice

·        Po přezutí si umyjí a dezinfikují ruce

·        Roušky odkládají JEN v případě, že je dodržena vzdálenost 1,5 – 2 m

·        Po ukončení výuky opouští budovu

Literárně – dramatický obor (budova A)

·        Žáci přichází do šatny, kde se přezouvají, dezinfikují ruce a roušky odkládají do vlastních podepsaných sáčků

·        Ve třídě dodržují vzdálenost 1.5 – 2m, pokud by žáci pracovali v blízkém kontaktu musí mít roušky

·        Po ukončení výuky opouští budovu školy

 

 

Ve Vsetíně dne 4. května 2020

 

 

 

 

 

 
Pokyny a zásady Pokyny a zásady
Čestné prohlášeníČestné prohlášení
MŠMT - Ochrana  zdravíMŠMT - Ochrana zdraví
Budova C - plánekBudova C - plánek
 
 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.