Úvod
 

HISTORIE ŠKOLY

 

Ačkoli se může zdát, že mluvit o historii školy, která prožívá svůj zrod, je nemístné, u Základní umělecké školy Kostka je tomu jinak.

Důvod je prostý - je přírůstkem do rodiny škol, jež vyrůstaly ze společných kořenů, a pro které se vžilo označení Kostka škola. Tato rodina zaznamenala svůj zrod už v roce 1990 krátce po sametové revoluci, kdy byla zřízena Jazyková škola Kostka. V roce 1991 pak následovala střední podnikatelská škola, která se později přejmenovala na Střední školu Kostka.

V roce 2008 byla zřízena Mateřská škola Kostka, v roce 2013 Vysoká škola Humanitas. K 1. 9. 2018 pak zahajuje svoji činnost poslední přírůstek do rodiny - Základní umělecká škola Kostka. Jak šly za sebou jednotlivé roky?

 

1991 - 1993   

Vznik Kostka školy se datuje do roku 1990. Po jazykové škole velmi brzy vznikl v roce 1991 samostatný právní subjekt - Střední podnikatelská škola. První studenti nastoupili ke studiu v roce 1992 do provizorních učeben v Domě kultury, kde se realizovala výuka do června 1994. V roce 1993 se škola díky síti svých poboček v ČR stala největší soukromou školou v ČR.

Na podzim roku 1993 škola získala podporu Českomoravské záruční a rozvojové banky a Komerční banky a přistoupila k budování vlastního školského areálu. Zastupitelstvo města Vsetína odprodalo škole pozemek vedle průmyslové školy strojnické a město zároveň převzalo záruku za úvěr na stavbu nové školní budovy.

 

1994 - 1999   

V srpnu 1994 byla nová školní budova slavnostně otevřena, záruka za úvěr tak přešla z města Vsetín na školu, která úvěr zajistila nově otevřenou budovou. V České republice tak začalo se vším všudy fungovat jedno z nejmodernějších školských zařízení vybavené kvalitní didaktickou technikou i zázemím pro sportovní a kulturní vyžití. Na jaře roku 1995 obdržel ředitel školy PaedDr. Karel Kostka z rukou místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Ivana Kočárníka ocenění manažer roku 1994. Na podzim téhož roku pak zahájila škola mezinárodní činnost, v rámci které do současné doby vycestovalo již několik tisíc studentů na zahraniční odborné stáže, financované převážně z fondů Evropské unie a z rozpočtu školy.

 

2000 - 2003   

Přelom letopočtu byl dalším přelomovým obdobím v životě školy. Stále se zvyšující počet studentů ze vzdálenějších míst České republiky a Slovenska (včetně několika studentů z Argentiny, Brazílie, Lotyšska, Polska a USA)  již nedokázaly pojmout prostory internátu průmyslové školy a tak bylo přistoupeno k výstavbě vlastního domova mládeže. V roce 2001 schválilo zastupitelstvo města Vsetína ve prospěch školy odprodej sousedního pozemku v bezprostřední blízkosti školy za jasenickým potokem, na němž škola ještě téhož roku vybudovala nový moderní domov mládeže s kapacitou 105 míst, jídelnou s kapacitou 250 strávníků a sportovní halou s krytým tenisovým dvorcem.

Zájem o studium i o ubytování na domově mládeže stále převyšoval kapacitní možnosti školy, a tak byla v roce 2003 vybudována další rozsáhlá přístavba školní budovy B, po které se zvedla kapacita domova mládeže na 160 míst a škola získala i několik dalších učeben a prostor pro výuku.

 

2004 - 2008   

Historická změna ve směřování školy, která byla reakcí na měnící se společenské požadavky ve vzdělávání mládeže, přišla po roce 2005. Na jaře 2006 byl završen schvalovací proces, v rámci kterého obdržela škola rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlas s rozšířením oborů studia o humanitně zaměřené obory, a to šestileté humanitní gymnázium a čtyřleté pedagogické lyceum. Pro humanitní obory byl školní rok 2007/8 premiérovým. 1. září 2007 bylo otevřeno po jedné třídě gymnázia a lycea, přičemž zvlášť velký zájem byl o obor pedagogické lyceum, který byl jediným oborem svého typu v regionu. Nové obory znamenaly také nové předměty a kolegy, nová pracoviště. Byla vybudována odborná učebna chemie a fyziky, ve škole se začalo naplno zpívat, malovat, hrát na klavír i provozovat divadlo. To vše patří nedílně k pedagogice a dosud ekonomicko-právní zaměření školy tak bylo rozšířeno o umělecký rozměr.

Byl vybudován pavilon pro děti předškolního věku a od 1. 9. 2008 zahájila se souhlasem ministerstva školství svoji činnost Mateřská škola Kostka.

 

2009 - 2013   

1. září 2009 byla zahájena výuka v nové přístavbě budovy A, kterou si vyžádal nárůst počtu tříd v nových studijních oborech. Došlo také k otevření druhého pavilonu mateřské školy. Studenti začali využívat speciální jazykové a počítačové učebny s dotykovými tabulemi, stupňovitou posluchárnu a také architektonicky zajímavě řešený výtvarný ateliér v prosklené střešní části budovy A. V souvislosti s přístavbou byla také provedena výrazná změna průčelí budovy A - mj. výměna luxfer za vakuová okna a nový barevný nátěr fasády. Byly zřízeny nové hudebny a zahájily se přípravy pro vybudování keramického atelieru.

 

2014 - 2018   

Humanitní obory na naší škole již absolvovaly stovky studentů. Během tohoto času se zvláště pedagogické studium stalo vítanou a pevnou součástí spektra oborů vsetínských středních škol. Logickým krokem se tedy ukázalo zapsání druhého pedagogického oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Tento obor od svého počátku zaznamenával velký zájem ze strany uchazečů o studium a především díky němu se ve škole významnou měrou rozšířila umělecká výuka, včetně hry na nástroje, kresby, malby, keramické tvorby či literárně dramatických disciplín. Od roku 2014 zahájila v rámci Kostka školy činnost Fakulta společenských studií Vysoké školy Humanitas, a to s obory Předškolní pedagogika, Pedagogika volnočasových aktivit, Aristologie a Žurnalistika. Od roku 2016 byla zahájena vysokoškolská výuka v oboru Psychologie. V roce 2017 promovali první absolventi bakalářského studia a současně bylo otevřeno i studium magisterské v programu Pedagogika.

 

2018

V březnu 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zapsalo do rejstříku škol Základní uměleckou školu Kostka ve Vsetíně. Vedle mateřské, střední a vysoké školy tak bude v areálu Kostka školy působit zcela nové školské zařízení. Jsou v něm otevřeny čtyři obory, a to hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční.

 

 

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.